Monday, December 28, 2015

آقاي آيت الله، شما چرا تورکي ياد نگرفته‌ايد؟!


آقاي آيت الله، شما چرا تورکي ياد نگرفته‌ايد؟! (نوشته‌اي از ١٣ سال قبل از وبلاگ سؤزوموز.....)

مئهران باهارلي

سؤزوموز


محروميت تورکها و ديگر ملتهاي ايران از تعليم و تعلم به زبانهاي ملي و مادريشان، معضلي بسيار بزرگ و از عوامل عمده‌ي عقب‌ماندگي عمومي جامعه‌ي ايراني از جهان متمدن و معاصر و توسعه نيافتگي چند وجهي آن است. با اينهمه محروم بودن فارسها از يادگيري ديگر زبانها و فرهنگهاي ملي ايران و در نتيجه‌ي آن محدود ماندن دنياي ذهني‌شان و کاناليزه و تنگ شدن روزافزون افقشان نيز به همان اندازه معضلي بزرگ و از عوامل عقب نگهداشته شدن و سد راه توسعه‌ي جامعه‌ي ايراني است. ازينروست که در ايران مدني، فارسها با اتخاذ تدابيري قانوني، مي‌بايست که مطلقا موظف به يادگيري يکي از زبانهاي ملي ايران شوند.

دکتر براهني مي‌گويد که عبارت "ايران کشوري است که در آن چندين مليت مختلف با حقوق متساوي زندگي مي‌کنند مي‌بايست به اول قانون اساسي افزوده شود" و "فارسها هم مطلقا موظف به يادگيري يکي از زبانهاي غيرفارس ايران بشوند". به گمانم همه‌ي ايرانيان مي‌بايست که به درک روح دو گفته‌ي فوق تلاش نمايند، خود و جامعه را به منطق روشن و ساده‌ي مندرج در آن عادت داده و بي‌درنگ براي عمل به آنها مهيا شوند. به خصوص "بزرگان و مردان علم در ميدان عمل". چرا که نوعي از ناآگاهي و جهالت وجود دارد، و اين تراژيک‌ترين نوع آن است، که تنها و تنها در دانش‌آموختگان نظامهاي آموزشي رسمي عرفي ويا ديني جوامع توسعه نيافته و عقب‌مانده از ذهنيت مدرن مانند ايران ديده مي‌شود:


آقاي آيت الله، شما چرا تورکي ياد نگرفته‌ايد؟!


"مرد تورکي اهل آزربايجان به خدمت مرحوم آية الله العظمي آقاي بروجردي آمده بود وجوهات بدهد. چون فارسي بلد نبود تورکي حرف ميزد. آقا هم که تورکي بلد نبود ملتفت نمي‌شد. خلاصه به نحوي اشخاص ديگر مطلب او را به آقا عرض کردند. بعد آقا به آن مرد فرمود: چرا در اين مدت فارسي را ياد نگرفته‌اي؟ براي آدم عيب است که در اين دوره و زمان اقلا بقدر احتياج و ضرورت فارسي بلد نباشد. آن مرد عرض کرد: آقا براي من عيب نيست که فارسي ياد نگرفته‌ام. زيرا من در نقطه‌اي زندگي مي‌کنم که به فارسي چندان احتياجي ندارم. ولي براي جنابعالي عيب است که اين همه درس خوانده‌اي و مرجع تقليد شده‌اي، اما تورکي را ياد نگرفته‌اي. که امروز اين همه مقلد تورک‌زبان داري و به خدمت شما مراجعه مي‌نمايند، تورکي بلد نيستي که مقصود آنها را بداني و ديگر محتاج مترجم نباشي!"

  از کتاب مردان علم در ميدان عمل (جلد اول)- مؤلف: سيد نعمت الله حسيني


گئرچه‌يه هو!!!!مورد ایران: نژادپرستی زبانی، نسل‌کُشی زبانی و زبان‌کُشی دولتی
اسناد دولتی در باره‌ی منسوخ کردن زبان تورکی و فارس‌سازی اجباری تورکها توسط مدارس فارسی‌زبان بنا به گزارشات رسمی سالهای ١٣٠٤-١٣٠١
زدن افسار الاغ به سر کودکان تورک و بستنشان به آخور تا مثل آدم به فارسی حرف بزنند
تکلم به لهجه‌ی اجنبی تورکی اکیداً ممنوع است. با زبان شیرین فارسی صحبت کنید!
یک سند تاریخی: تحمیل زبان فارسی به شاگردان تورک با توبیخ و اخطار و قدغن نمودن تورکی حرف زدن در مدارس
کتاب درسی مشروطیت: بعد از این تورکی حرف نزنیم. اگر او تورکی حرف زد جواب ندهیم
جلوگیری از جار زدن به زبان تورکی در مدارس شهر بین (بن)، استان چهارمحال بختیاری - ایران مرکزی
قومیتگرائی افراطی فارسی و مراسم کتاب‌سوزی ٢٦ آذر سال ١٣٢٥ در آزربایجان
بخشنامه‌ی اداره‌ی فرهنگ آزربایجان برای رایج ساختن نام و هویت قومی آذری و آذربایجانی به جای تورک
دستور مظفرالدین شاه قاجار برای تدریس زبان تورکی در مدارس آزربایجان و اعتناء بایسته به تعلم آن
٩٨مین سالگرد تاسیس مدرسه‌ی تورک خیر یوردو (صلاحیه) اورمیه و ١٠٧مین سالگرد مدرسه‌ی تورک بالو و یادی از حاجی میرزا فضل الله مجتهد اورمولو
رابینو: روستائیان همدان تورک‌اند و کلمه‌ای فارسی نمی‌دانند.
دانش‌آموزان تورک کوریجان- کبود راهنگ- همدان اصلاً زبان فارسی نمی‌دانند
همدان می‌خواست تورکی، زبان رابط بین المللی جهان اسلام شود
هویت‌پروری و برابری‌خواهی ملی تورک، مبارزه‌ای علیه نژادپرستی، نئوفاشیسم و نئوکولونیالیسم
تورکی‌خوانی و تورکی‌نویسی و رسمیت زبان تورکی، ضرورت مدرنیته و مدنی و معاصر شدن مردمان ایران است
سیاست انکار و سرکوب هویت و ملت تورک ورشکست شده است
ناسیونالیستهای افراطی فارس و پان‌ایرانیستها، از چپ و راست و بنیادگرا و ... نازیستهای ایران و خاورمیانه‌اند.
کانون مبارزه با نژادپرستی و تورک‌ستیزی در ایران
نه‌‌ای به آن چشمهای مهربان و پر امید
آقای آیت الله، شما چرا تورکی یاد نگرفته‌اید؟!
اشکالات اصل ١٥ قانون اساسی و مسئله‌ی خط و زبان تورکی
مطالبات بنیادین مردم تورک در سراسر ایران (فارغ از استان، لهجه، مذهب و گرایشات سیاسی)
تحریم مدارس فارسی در یک روز و یا یک ساعت مشخص در سراسر ایران
بهار تورکی‌زبانان ایران

No comments:

Post a Comment