Tuesday, March 22, 2016

در لزوم به‌روز کردن مراسم تورکي کوسا ناقالدي


در لزوم به‌روز کردن مراسم تورکي کوسا ناقالديزنده نگاه داشتن فرهنگ تورک و اجراي سنن و آئينهاي تورکي فوق العاده امر مفيد و واجبي است. اما در اين امر بايد مواردي در آنها که با فرهنگ معاصر مدني و جهان‌شمول بشري در تضادند را به روز کرد.مثلا در نقل ضرب المثلها در کتب و رسانه‌ها و نشريه‌ها، آنهائي که زنان را انسان درجه دو به حساب مي‌آورند و يا داراي عناصر تبليغ خشونت و حيوان‌آزاري و تحقير کننده اقوام و جماعتها و گروههاي انساني و اجتماعي و جنسيتي و اعتقادي گوناگون ... هستند بايد - به جز در کتب مرجع و تحقيقات علمي و آثار ادبي خاص - حذف شوند و مورد استفاده عمومي قرار نگيرند.در باره مراسم تورکي کوسا ناقالدي، کوسا کوسا و .... هم به نظر من رنگ‌آميزي صورت يک فرد به رنگ سياه مشکل‌دار است. زيرا اين امر، عينا مانند تيپ حاجي فيروز فارسي، باقيمانده و يا متاثر از فرهنگ برده‌داري و ... است. از اين جهت بهتر است رنگ کردن چهره اين شخصيت به صورت يک سياه‌پوست، تَرْک شود.

No comments:

Post a Comment