Saturday, April 16, 2016

فهرست عمومي مناطق زيست تورکان ايران‌زمين


فهرست عمومي مناطق زيست تورکان ايران‌زمين

مئهران باهارلي

(بازنويسي متن اصلي نوشته شده در ٢٠٠٢)

سؤزوموز

بنا به عادت مالوف، برخي از هم‌کشوريهاي فارس و بروکراتها، سياسيون و قلم به دستان ايشان از زبان فارسي به عنوان زبان "ملي" و از ديگر زبانهاي رايج در ايران فله‌وار با صفت "محلي" ياد ميکنند. اين که آيا دولتمردان و قانون‌نويسان منسوب به قوم فارس اساساً حق نماياندن زبان قومي خود فارسي و يا تعيين هر زبان ديگري را به عنوان زبان ملي (و نه رابط) ملتهاي ساکن در ايران دارا ميباشند يا نه، موضوعي است که دير يا زود ميبايست در گسترده‌ترين سطح در کشور بحث و حل شود.

اما من امروز نه به اين موضوع، بلکه به ادعاي "محلي" بودن زبان تورکي در ايران ميپردازم و بدون اطاله‌ي کلام، بخشي مربوط از کتاب "فرهنگ جغرافيائي ملي ترکان ايران‌زمين" (چهار جلد، به همراه يک جلد حاوي نقشه. ژنرال دکتر محمود پناهيان. سال ١٣٥١) را عيناً در زير نقل ميکنم. کتاب "فرهنگ جغرافيائي ملي ترکان ايران‌زمين" که بر اساس "فرهنگ جغرافيايي ايران" (ده جلد، از انتشارات دايره‌ي جغرافيائي ستاد ارتش ايران، تهران، ١٣٢٨- ١٣٣١) تدوين شده است، از نخستين و معدود بررسيهاي موثق موجود در باره‌ي پراکندگي تورکهاي ساکن در ايران و دقيقترين تخمينها در باره‌ي شمار آنها است.


همانگونه از مطالعه‌ي داده‌هاي اين اثر بدست ميآيد زبان تورکي، به جز بخشي از جنوب شرق کشور در مجاورت کشور همسايه پاکستان، در تمام سطح ايران به صورت متراکم ويا پراکنده و به طور تاريخي و طبيعي گسترده شده و حضور دارد. بنابراين زبان تورکي در ايران يک (بواقع تنها) زبان سراسري است.

محلي ناميدن تورکي، يعني تنها زبان سراسري در ايران، اگر که ناشي از بي‌اطلاعي از جغرافياي انساني ملتهاي ساکن در ايران نباشد، ميتواند نشانگر تمايلات قوميت‌گرايانه افراطي قوم مسلط فارس در ايران باشد. در هر دو حال، انعکاس اين ادعاي نادرست در قوانين کشور مانند قانون اساسي- که بر خلاف واقعيتهاي فعلي و مصالح آتي کشور و دلبخواهي زبان فارسي را "ملي" و ديگر زبانها و از جمله زبان سراسري تورکي را "محلي" شمرده ويا "تعريف" کرده است- خطايي فاحش و مسئله‌ساز براي کشور و مردم آن است که هر چه زودتر ميبايست اصلاح شود.

چند نکته‌ي مربوط:

١-در کتاب مذکور، مولف تاکيد ميکند "در تمام شهرها و موسسات صنعتي و وسايل ارتباطات اراضي ديگر آنچه تورک‌زبان وجود دارد، و همچنين کوچ‌نشينها (قشقائيها و غيره) جزو آمار نيامده‌اند". همچنين "به اين رقم بايد يک سوم جمعيت تهران را افزود". با اين وصف براي بدست آوردن آمار واقعي تورکهاي ساکن در ايران، ميبايست به رقم ذکر شده در اين کتاب (٥،١٨٤،٨٤٦) سه دسته‌ي الف)- تورکهاي ساکن در شهرهاي خارج تورک ائلي-آزربايجان اتنيک (مشهد، اصفهان، شيراز، ...) و شهرهاي مرزي (کرج، قم،.....)، موسسات صنعتي و وسايل ارتباطي؛ ب)- کوچ‌نشينهاي تورک؛ و ج)- تورکهاي کلان‌شهر تهران نيز افزوده شود:

- در سال ١٩٥٠ جمعيت تهران ١،٠٤٠،٠٠٠ نفر بوده که يک سوم آن ٣٤٦،٦٦٧ نفر مي‌شود. بنابراين جمعيت تورکها در آباديها و تهران مجموعاً عبارت است از: ٥،٥٣١،٥١٣ نفر (٥،١٨٤،٨٤٦+٣٤٦،٦٦٧)


- در سالهاي مورد بحث طبق آمار يونسکو حدود ٢٢٪ از تورکهاي ساکن در ايران کوچ‌نشين بوده‌اند. بنابراين به رقم ٥،٥٣١،٥١٣ (با ضرب کردن در ٧٨/٢٢) ميبايست رقم ١،٥٦٠،١٧٠ يعني تعداد تقريبي کوچ‌نشينان تورک افزوده شود. با اين وصف جمعيت تورکها در آباديها، به علاوه تورکهاي تهران و کوچ‌نشيان تورک مجموعا عبارت است از:  ٥،٥٣١،٥١٣+١،٥٦٠،١٧٠= ٧،٠٩١،٦٨٣ نفر

- در سالهاي ١٣٢٩- ١٣٣١ جمعيت کل کشور ١٨،٧٠٠،٠٠٠ نفر بوده است. با اين وصف جمعيت کل تورکها در ايران با احتساب تورکهاي کوچنده و تورکهاي ساکن تهران و بدون احتساب ساکنان تورک مراکز شهري، عبارت بوده است از ٣٧،٩٪ جمعيت کل کشور.

٢-پراکندگي تورکهاي ساکن در ايران بر حسب منطقه‌ي جغرافيايي، بر اساس کتاب ژنرال پناهيان به حسب زير است:

الف-تورکهاي شمال غرب کشور-آزربايجان اتنيک (تورک‌ائلي): ٨٠،٤٪ از کل جمعيت تورکهاي ايران، ٣٠،٥٪ از کل جمعيت ايران
ب-تورکهاي جنوب و مرکز ايران: ١١،٥٤٪ از تورکهاي ايران، ٤،٣٨٪ از کل جمعيت ايران
ج-تورکهاي شمال شرق کشور: شمال خراسان: ٨،٠٧٪ از تورکهاي ايران، ٣،٠٦٪ از کل جمعيت ايران

٣- مولف در کتاب خويش سايين قالا (شاهين دژ و يا صايين قلعه) را کردنشين شمرده که نادرست است.

۴- ژنرال محمود پناهيان، بر خلاف فرقه‌ي دمکرات آزربايجان، به هويت ملي تورک و به يکپارچگي ملي توده‌ي تورک در سراسر ايران، فارغ از جغرافياي سکونت و يا لهجه اعتقاد داشت. وي نام ملت ما را تورک، نام زبان وي را تورکي و همه منطقه‌ي پيوسته‌ي تورک‌نشين در شمال غرب ايران را که از تهران شروع مي‌شد و در مرزهاي ترکيه-شوروي ختم مي‌شد وطن وي مي‌دانست. به عبارت ديگر وي هويت ملي و وطن تعريفي فرقه‌ي دمکرات آزربايجان را رد مي‌نمود. همانگونه که معلوم است هويت ملي‌اي که فرقه‌ي دمکرات آزربايجان براي خود برگزيده بود، ربطي به واقعيات ميداني و استمرار تاريخي و هويت واقعي خلق ما نداشت. بلکه همان بود که حزب کمونيست روسيه به رهبري استالين ايجاد و طراحي کرده بود. اين هويت استعماري و نژادپرستانه، توده‌ي واحد تورک در ايران را به چندين قوم مجزا از هم تجزيه مي‌کرد؛ بخشي از آن در جوار شوروي را يک ملت مستقل و غير تورک به نام آزربايجان، و زبان اين بخش را نه تورکي، بلکه آزربايجاني مي‌نمود؛ مناطق تورک‌نشين در شمال غرب ايران که در خارج منطقه‌ي جغرافيائي آزربايجان بود را وطن وي نمي‌دانست، ... با اين وصف، ژنرال محمود پناهيان را علي رغم عضويت در فرقه‌ي دمکرات آزربايجان، بايد از نحله‌ي تورک‌گرايان نيمه‌ي اول قرن بيستم و از نخستين استالين‌زدايان تورک و آزربايجاني بشمار آورد.

پايان مقدمه‌ي مئهران باهارلي

------------------------------------------------------------------------
فهرست عمومي مناطق زيست تورکان ايران‌زمين

تذکر مهم [از مقدمه‌ي کتاب]:


از مجموعه‌ي آباديهاي کشور کثيرالمله‌ي ايران بر اساس "فرهنگ جغرافيائي ايران" از انتشارات "دايره‌ي جغرافيائي ستاد ارتش ايران" در سالهاي ١٣٢٩-١٣٣١ که منبع تحقيق محقق در تاليف "فرهنگ جغرافياي ملي ترکان ايران‌زمين" و نقشه‌جات مربوطه بوده است تعداد ١٠،١١٩ آبادي اعم از شهر و شهرک، ده و دهکده طبق فهرست متصرحه در زير، در سراسر شهرستانهاي ايران متعلق به تورک‌زبانان ايران است. مناطق زيست نامبرده يا بطور پيوسته پهلوي هم قرار گرفته، تشکيل واحد ملي تورک‌زبانان ايران [آزربايجان اتنيک- تورک‌ائلي] را به معني واقعي کلمه‌ي ملت داده است (مراجعه شود به نقشه‌ي شماره ١) و يا خود مناطق زيست آنها منفصل از پيکر اصلي ملت خود در داخل ملل ديگر قرار گرفته‌اند (مراجعه شود به نقشه‌هاي شماره ٢ و ٣).

در جامعه‌ي کثيرالمله‌ي ايران بر اساس منبع تحقيق به موجب سرشماري رسمي دولتي، در سالهاي ١٣٢٩-١٣٣١ ١٨،٧٠٠ ميليون نفر زندگي ميکرده‌اند. از اين رقم طبق فهرست ضميمه ٥،١٨٤،٨٤٦ نفر تورک‌زبان در مناطق زيست واقعه در شهرستانهاي متصرح در فهرست "در سالهاي ١٣٢٩-١٣٣١" وجود داشته‌اند. با در نظر گرفتن ادعاي رسمي دولت ايران مبني بر اينکه به جمعيت ايران افزوده شده و امروز [منظور سال ١٣٥١ ميباشد] جمع نفوس ايران تقريباً بالغ به سي و دو مليون و اندي رسيده است، بايد اذعان کرد که در اين افزايش تورک‌زبانان اگر سهم بيشتر نداشته باشند لااقل بطور مساوي سهيم ميباشند. يعني جمع نفوس تورک‌زبانان ايران، امروز [منظور سال ١٣٥١ ميباشد] بالغ بر ١١-١٢ ميليون است. بنابراين يک سوم جمعيت ايران در حقيقت تورک زبانان ميباشند.

از زحماتي که در ترسيم و طبع نقشه‌جات مربوط به "فرهنگ جغرافياي ملي تورکان ايران‌زمين" دوست عزيزم مهندس محمد عبدالهي اصل ممقاني تبريزي کشيده‌اند بدينوسيله صميمانه سپاسگذارم.

 مولف ژنرال دکتر محمود پناهيان ١٣٥١

از متن [دستچين شده از صفحات مختلف کتاب]:

استانهاي مرکزي و ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٧ و ٩ و فرمانداريهاي زنجان و همدان و غيره در زمره‌ي واحدهاي اداري - قلمروي است که ساکنين آنها قسمًا و يا همه از تورکان ايرانند (ص ٩٨). در استانهاي مرکزي و ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥ تورکان به طور پيوسته و در ديگر مناطق به شکل جزيره‌وار ساکن‌اند. مرز غربي غير از ترکيه مرزهاي ملي اکراد ايران و از شرق و جنوب فارس و گيلک، مازندران و طالش است (خلقهاي گروه زبانهاي ايراني). در استانهاي مرکزي و اول و دوم ٢،٥٢٦ آبادي تورک‌نشين با ١،٢٦٩،١٠٦ نفر وجود دارد. تهران شهر روي مرز ملي است و يک سوم جمعيت آن تورک است.

تمام آباديهاي واقع در قسمت شرقي و قسمت معيني از آباديهاي واقع در قسمت غربي محور "همدان – بيجار – تکاب – مياندوآب – مراغه - بناب" تورک‌نشين‌اند. تمام آباديهاي واقع در قسمت شرقي و قسمت معيني از آباديهاي واقع در قسمت غربي "مياندوآب – مهاباد – رضائيه – شاهپور - خوي" تورک‌نشين‌اند. در استان کردستان در شهرستان قروه ٨٠ آبادي تورک‌نشين از مناطق هم مرز تورک‌نشين جدا شده و در اختيار کردستان قرار داده شده و برعکس در آزربايجان غربي با کردها همين عمل شده است. مانند مهاباد و بوکان و سردشت و اشنويه. در آزربايجان شرقي صايين قلعه (شاهين دژ) و قسمتي از آباديهاي بخش تکاب، قره آغاج، مراغه کردنشين است.

بعبارت ديگر ساکنين اطراف محورهاي:

الف: تهران-قزوين-زنجان-ميانه-تبريز
ب: تبريز-مرند-جلفا
ج: تبريز-مرند-خوي-ماکو-بازرگان
د: تبريز-سراب-اردبيل-آستارا
ه: تهران-قزوين-تاکستان-همدان
و: تهران-عليشاه عوض-رباط کريم-ساوه دستجرد-خلجستان-اشتهارد
ز: تهران-ساوه-غرق آباد-روان-قزوين-بوئين آوج،

همه و همه تورک‌نشين‌اند.


وجود اين آباديها در يک سرزمين پيوسته بين شهرستان تهران تا سرحدات ايران با شوروي و ترکيه و قسمت شمال غرب ايران منطقه‌ي زيست پيوسته‌ي تورکان را مجسم و معرفي مينمايد. با وصف اين منطقه‌ي زيست پيوسته تورکان ايران منحصر به آزربايجان نيست. تغيير نام "زبان تورکي" به "زبان آزربايجاني" و محدود نمودن آن به آزربايجان نيز يکي از همان حيله‌هاي هئيت حاکمه است و يک غلط مشهور نيست (ص ١٣٣). در ظرف ٥٠ سال اخير از طرف هئيت حاکمه و دانشمندان ارتجاعي سعي ميشود که اصولاً چنين وانمود نمايند که آزربايجان خود ملتي است مستقل و زبان آزربايجان هم زبان مستقلي است و ارتباطي با زبان تورکي ندارد.

آباديهايي که جمعيت آنها بيش از ٥٠٠ نفرند در نقشه ثبت شده و بقيه به شکل نقطه‌اند. در تمام شهرها و موسسات صنعتي و وسايل ارتباطات اراضي ديگر آنچه تورک‌زبان وجود دارد، و همچنين کوچ‌نشينها (قشقائيها و غيره) جزو آمار نيامده‌اند.

در استانهاي مرکزي و ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥ يعني مناطق پيوسته، ٨،٤٩٨ آبادي اعم از شهر و شهرک و روستاي تورک‌نشين ٤،٣٨٨،٣٢٣ نفر جمعيت دارد. به اين رقم بايد يک سوم جمعيت تهران را افزود.

مجموع تورکان در ٥٩ شهرستان و ١٠،١١٩ آبادي ٥،١٨٤،٨٤٦ نفر در سال ١٣٣٠-١٣٢٨ ميباشد [با احتساب تورکهاي کوچنده، به علاوه‌ي تورکهاي ساکن تهران، و بدون احتساب ساکنان تورک مراکز شهري ٧،٠٩١،٦٨٣ نفر و يا ٣٧،٩٪ از جمعيت کل کشور]

فهرست عمومي مناطق زيست تورکان ايران‌زمين بر حسب استان


-استان:
-شهرستان: تعداد آبادي تورک - تعداد جمعيت تورک

١- مرکزي
- طهران : ٢٠٩ آبادي - ٦٨،٦٤٣ نفر
- قزوين : ٤٤١ آبادي - ٢٨٩،٤٧٨ نفر
- دماوند : ٢٨ آبادي - ٩،١٥٦ نفر
- قم : ١٧ آبادي - ٧،١١٥ نفر
- ساوه : ٢٢٤ آبادي - ١٢٣،٧٥٤ نفر
- محلات : ١٢ آبادي - ٥،٠٤٦ نفر

٢- استان يکم:
- اراک : ٣٣٤ آبادي - ٢٠٣،٣٢٢ نفر
- بندر پهلوي : ١٠ آبادي - ٩،٠٩٩ نفر
- رشت : ٣٩ آبادي - ٣٣،٥٣٤ نفر
- زنجان : ١،٠٣٢ آبادي - ٤٣٣،٢٩١ نفر
- طوالش : ٦٨ آبادي - ٤٠،٧٨٨ نفر
- فومن : ٤ آبادي - ٦،٢٣١ نفر
- لاهيجان : ٤ آبادي - ٥،١٦٤ نفر

٣- استان دوم:
- آمل : ٢ آبادي - ١،٠٢٥ نفر
- ساري : ٧ آبادي - ٢،٧١٥ نفر
- شاهرود : ١٥ آبادي - ٦،٢٣٠ نفر
- گرگان : ١٠٧ آبادي - ٤٣،٦١٥ نفر
- گنبدکاوس : ٢٢١ آبادي - ٤٧،٢٩٠ نفر
- نوشهر : ١ آبادي - ١٨٠ نفر

٤- استان سوم:
- تبريز : ٦٦٨ آبادي ـ ٦٦٢،٨٠٩ نفر
- اردبيل : ٧٣٢ آبادي ـ ٣٧١،٥٣٦ نفر
- اهر : ٨٦٨ آبادي ـ ٢٦٢،٦٢٤ نفر
- هروآباد (خلخال) : ٣٢٣ آبادي ـ ١١٤،٤٢٥ نفر
- ميانه : ٢٨٩ آبادي ـ ١٢٤،٠٥٧ نفر
- سراب : ١٧٨ آبادي ـ ١٢٣،٨٣٢ نفر
- مرند : ١٤١ آبادي ـ ١٢٢،٠٢٦ نفر
- خياو (مشگين شهر): ٣٢٧ آبادي ـ ٦٤،٥٨٩ نفر

٥- استان چهارم:
- رضاييه : ٣٦١ آبادي - ١٣٦،٠٦١ نفر
- خوي : ٢٥٢ آبادي - ١٤٩،٢٣٢ نفر
- مراغه : ٨٨١ آبادي - ٣٤٧،٢٧٠ نفر
- ماکو : ٢٩١ آبادي - ٦٤،١٦٧ نفر
- مهاباد : ١٠ آبادي - ٧،١٦٩ نفر

٦- استان پنجم:
- بيجار : ١٣٥ آبادي - ٤٦،٧٣٦ نفر
- تويسرکان : ٩ آبادي - ٦،٧٢٩ نفر
- سنندج : ٨٣ آبادي - ٣٩،٥٨٦ نفر
- شاه آباد : ٢ آبادي - ٢٩٥ نفر
- کرمانشاه : ٨ آبادي - ٣،١٨٣ نفر
- ملاير : ٦٥ آبادي - ٣٩،٢٦٦ نفر
- همدان : ٤٥٢ آبادي - ٣٨٩،٩٦٥ نفر

٧- استان ششم:
- اهواز : ٥ آبادي - ١،٢٦٠ نفر
- خرم آباد : ٣ آبادي - ١،٤٠٠ نفر

٨- استان هفتم:
- آباده : ٦٥ آبادي - ٣٣،٦١٢ نفر
- بوشهر : ٥٧ آبادي - ٢٣،٩٧٢ نفر
- شيراز : ٢٩ آبادي - ٢٤،٤٦١ نفر
- فسا : ٤٧ آبادي - ١٢١،٣٤٣ نفر
- فيروزآباد : ١٢ آبادي - ٣،٩٩٧ نفر
- کازرون : ٥٣ آبادي - ٢٩،٨٢٧ نفر
- لار : ١٠ آبادي - ١١١،٩٢١ نفر

٩- استان هشتم
- سيرجان : ٤ آبادي - ٥٨٠ نفر

١٠- استان نهم
- بجنورد : ١٩٣ آبادي - ٦٢،٣٥٥ نفر
- دره گز : ٩٩ آبادي - ٧٧،٦٧٣ نفر
- سبزوار : ١٠٩ آبادي - ٨٠،٨٤٩ نفر
- قوچان : ٣٣٠ آبادي - ١١٠،٩٢٥ نفر
- مشهد : ٢٥ آبادي - ٩،٨٩٠ نفر
- نيشابور : ٤٦ آبادي - ١٣،٩٧٠ نفر

١١- استان دهم
- اصفهان : ٧ آبادي - ٣،٢٨٧ نفر
- شهرضا : ١٩ آبادي - ٤٨،٣٩٥ نفر
- شهرکرد : ٣٠ آبادي - ٤٢،٤٩٨ نفر
- فريدن : ٨٢ آبادي - ٧٢،٠٩٠ نفر
مجموع: ١٠،١١٩ آبادي تورک‌نشين، داراي ٥،١٨٤،٨٤٦ نفر جمعيت تورک [با احتساب تورکهاي کوچنده، به علاوه‌ي تورکهاي ساکن تهران، و بدون احتساب ساکنان تورک مراکز شهري ٧،٠٩١،٦٨٣ نفر و يا ٣٧،٩٪ از جمعيت کل کشور در سالهاي ١٣٢٩ و ١٣٣١]
 ------------------------------------------------------------------
شهرستانهاي تورک‌نشين کل ايران-تعداد آبادي تورک-جمعيت تورک (به ترتيب نزولي)

- تبريز : ٦٦٨ آبادي - ٦٦٢،٨٠٩ نفر
- زنجان : ١،٠٣٢ آبادي - ٤٣٣،٢٩١ نفر
- همدان : ٤٥٢ آبادي - ٣٨٩،٩٦٥ نفر
- اردبيل : ٧٣٢ آبادي - ٣٧١،٥٣٦ نفر
- مراغه : ٨٨١ آبادي - ٣٤٧،٢٧٠ نفر
- قزوين : ٤٤١ آبادي - ٢٨٩،٤٧٨ نفر
- اهر : ٨٦٨ آبادي - ٢٦٢،٦٢٤ نفر
- اراک : ٣٣٤ آبادي - ٢٠٣،٣٢٢ نفر
- خوي : ٢٥٢ آبادي - ١٤٩،٢٣٢ نفر
- رضاييه : ٣٦١ آبادي - ١٣٦،٠٦١ نفر
- ميانه : ٢٨٩ آبادي - ١٢٤،٠٥٧ نفر
- سراب : ١٧٨ آبادي - ١٢٣،٨٣٢ نفر
- ساوه : ٢٢٤ آبادي - ١٢٣،٧٥٤ نفر
- مرند : ١٤١ آبادي - ١٢٢،٠٢٦ نفر
- فسا : ٤٧ آبادي - ١٢١،٣٤٣ نفر
- هروآباد (خلخال): ٣٢٣ آبادي - ١١٤،٤٢٥ نفر
- لار : ١٠ آبادي - ١١١،٩٢١ نفر
- قوچان : ٣٣٠ آبادي - ١١٠،٩٢٥ نفر
- سبزوار : ١٠٩ آبادي - ٨٠،٨٤٩ نفر
- دره گز : ٩٩ آبادي - ٧٧،٦٧٣ نفر
- فريدن : ٨٢ آبادي - ٧٢،٠٩٠ نفر
- طهران : ٢٠٩ آبادي - ٦٨،٦٤٣ نفر
- خياو(مشگين شهر): ٣٢٧ آبادي - ٦٤،٥٨٩ نفر
- ماکو : ٢٩١ آبادي - ٦٤،١٦٧ نفر
- بجنورد : ١٩٣ آبادي - ٦٢،٣٥٥ نفر
- شهرضا : ١٩ آبادي - ٤٨،٣٩٥ نفر
- گنبدکاوس : ٢٢١ آبادي - ٤٧،٢٩٠ نفر
- بيجار : ١٣٥ آبادي - ٤٦،٧٣٦ نفر
- گرگان : ١٠٧ آبادي - ٤٣،٦١٥ نفر
- شهرکرد : ٣٠ آبادي - ٤٢،٤٩٨ نفر
- طوالش : ٦٨ آبادي - ٤٠،٧٨٨ نفر
- سنندج : ٨٣ آبادي - ٣٩،٥٨٦ نفر
- ملاير : ٦٥ آبادي - ٣٩،٢٦٦ نفر
- آباده : ٦٥ آبادي - ٣٣،٦١٢ نفر
- رشت : ٣٩ آبادي - ٣٣،٥٣٤ نفر
- کازرون : ٥٣ آبادي - ٢٩،٨٢٧ نفر
- شيراز : ٢٩ آبادي - ٢٤،٤٦١ نفر
- بوشهر : ٥٧ آبادي - ٢٣،٩٧٢ نفر
- نيشابور : ٤٦ آبادي - ١٣،٩٧٠ نفر
- مشهد : ٢٥ آبادي - ٩،٨٩٠ نفر
- دماوند : ٢٨ آبادي - ٩،١٥٦ نفر
- بندر پهلوي : ١٠ آبادي - ٩،٠٩٩ نفر
- مهاباد : ١٠ آبادي - ٧،١٦٩ نفر
- قم : ١٧ آبادي - ٧،١١٥ نفر
- تويسرکان : ٩ آبادي - ٦،٧٢٩ نفر
- فومن : ٤ آبادي - ٦،٢٣١ نفر
- شاهرود : ١٥ آبادي - ٦،٢٣٠ نفر
- لاهيجان : ٤ آبادي - ٥،١٦٤ نفر
- محلات : ١٢ آبادي - ٥،٠٤٦ نفر
- فيروزآباد : ١٢ آبادي - ٣،٩٩٧ نفر
- اصفهان : ٧ آبادي - ٣،٢٨٧ نفر
- کرمانشاه : ٨ آبادي - ٣،١٨٣ نفر
- ساري : ٧ آبادي - ٢،٧١٥ نفر
- خرم آباد : ٣ آبادي - ١،٤٠٠ نفر
- اهواز : ٥ آبادي - ١،٢٦٠ نفر
- آمل : ٢ آبادي - ١،٠٢٥ نفر
- سيرجان : ٤ آبادي - ٥٨٠ نفر
- شاه آباد : ٢ آبادي - ٢٩٥ نفر
- نوشهر : ١ آبادي – ١٨٠ نفر


مجموع: ٥،١٨٤،٨٤٦ نفر جمعيت تورک [با احتساب تورکهاي کوچنده، به علاوه‌ي تورکهاي ساکن تهران، و بدون احتساب ساکنان تورک مراکز شهري ٧،٠٩١،٦٨٣ نفر و يا ٣٧،٩٪ از جمعيت کل کشور]
--------------------------------------------------------
شهرستانها با نفوس تورک در شمال غرب کشور [آزربايجان اتنيک-تورک ائلي] -تعداد آبادي تورک-جمعيت تورک- به ترتيب نزولي

- تبريز : ٦٦٨ آبادي - ٦٦٢،٨٠٩ نفر
- زنجان : ١،٠٣٢ آبادي - ٤٣٣،٢٩١ نفر
- همدان : ٤٥٢ آبادي - ٣٨٩،٩٦٥ نفر
- اردبيل : ٧٣٢ آبادي - ٣٧١،٥٣٦ نفر
- مراغه : ٨٨١ آبادي - ٣٤٧،٢٧٠ نفر
- قزوين : ٤٤١ آبادي - ٢٨٩،٤٧٨ نفر
- اهر : ٨٦٨ آبادي - ٢٦٢،٦٢٤ نفر
- اراک : ٣٣٤ آبادي - ٢٠٣،٣٢٢ نفر
- خوي : ٢٥٢ آبادي - ١٤٩،٢٣٢ نفر
- رضاييه (اورميه) : ٣٦١ آبادي - ١٣٦،٠٦١ نفر
- ميانه : ٢٨٩ آبادي - ١٢٤،٠٥٧ نفر
- سراب : ١٧٨ آبادي - ١٢٣،٨٣٢ نفر
- ساوه : ٢٢٤ آبادي - ١٢٣،٧٥٤ نفر
- مرند ١٤١ آبادي - ١٢٢،٠٢٦ نفر
- هروآباد (خلخال) : ٣٢٣ - ١١٤،٤٢٥ نفر
- طهران : ٢٠٩ آبادي - ٦٨،٦٤٣ نفر
- خياو(مشگين شهر): ٣٢٧ آبادي - ٦٤،٥٨٩ نفر
- ماکو : ٢٩١ آبادي - ٦٤،١٦٧ نفر
- بيجار : ١٣٥ آبادي - ٤٦،٧٣٦ نفر
- طوالش : ٦٨ آبادي - ٤٠،٧٨٨ نفر
- ملاير : ٦٥ آبادي - ٣٩،٢٦٦ نفر
- بندر پهلوي : ١٠ آبادي - ٩،٠٩٩ نفر
- قم : ١٧ آبادي - ٧،١١٥ نفر
- تويسرکان : ٩ آبادي - ٦،٧٢٩ نفر
مجموع: ٤،١٠٠،١٢٢ نفر جمعيت تورک [با احتساب تورکهاي شهر تهران ٤،٤٤٦،٧٨٩ نفر؛ با احتساب ٢٢٪ کوچنده‌ها ٥،٧٠١،٠١١ نفر؛ ٨٠،٤٪ از کل جمعيت تورکهاي ايران؛ ٣٠،٥٪ از کل جمعيت ايران]
--------------------------------------------------------------------------


شهرستانها با نفوس تورک در مرکز و جنوب ايران-تعداد آبادي تورک-جمعيت تورک- به ترتيب نزولي

- فسا : ٤٧ آبادي - ١٢١،٣٤٣ نفر
- لار : ١٠ آبادي - ١١١،٩٢١ نفر
- فريدن : ٨٢ آبادي - ٧٢،٠٩٠ نفر
- شهرضا : ١٩ آبادي - ٤٨،٣٩٥ نفر
- شهرکرد : ٣٠ آبادي - ٤٢،٤٩٨ نفر
- سنندج : ٨٣ آبادي - ٣٩،٥٨٦ نفر
- آباده : ٦٥ آبادي - ٣٣،٦١٢ نفر
- رشت : ٣٩ آبادي - ٣٣،٥٣٤ نفر
- کازرون : ٥٣ آبادي - ٢٩،٨٢٧ نفر
- شيراز : ٢٩ آبادي - ٢٤،٤٦١ نفر
- بوشهر : ٥٧ آبادي - ٢٣،٩٧٢ نفر
- دماوند : ٢٨ آبادي - ٩،١٥٦ نفر
- مهاباد : ١٠ آبادي - ٧،١٦٩ نفر
- فومن : ٤ آبادي - ٦،٢٣١ نفر
- شاهرود : ١٥ آبادي - ٦،٢٣٠ نفر
- لاهيجان : ٤ آبادي - ٥،١٦٤ نفر
- محلات : ١٢ آبادي - ٥،٠٤٦ نفر
- فيروزآباد : ١٢ آبادي - ٣،٩٩٧ نفر
- اصفهان : ٧ آبادي - ٣،٢٨٧ نفر
- کرمانشاه : ٨ آبادي - ٣،١٨٣ نفر
- ساري : ٧ آبادي - ٢،٧١٥ نفر
- خرم آباد : ٣ آبادي - ١،٤٠٠ نفر
- اهواز : ٥ آبادي - ١،٢٦٠ نفر
- آمل : ٢ آبادي - ١،٠٢٥ نفر
- سيرجان : ٤ آبادي - ٥٨٠ نفر
- شاه آباد : ٢ آبادي - ٢٩٥ نفر
- نوشهر ش ١ آبادي - ١٨٠ نفر

مجموع: ٦٣٨،١٥٧ نفر جمعيت تورک [با احتساب ٢٢٪ کوچنده‌ها ٨١٨،١٥٠ نفر؛ ١١،٥٤٪ از تورکهاي ايران؛ ٤،٣٨٪ از کل جمعيت ايران]
--------------------------------------------------------------

شهرستانها با نفوس تورک در شمال شرق کشور (شمال خراسان)-تعداد آبادي تورک-جمعيت تورک- به ترتيب نزولي
- قوچان : ٣٣٠ آبادي - ١١٠،٩٢٥ نفر
- سبزوار : ١٠٩ آبادي - ٨٠،٨٤٩ نفر
- دره گز : ٩٩ آبادي - ٧٧،٦٧٣ نفر
- بجنورد : ١٩٣ آبادي - ٦٢،٣٥٥ نفر
- گنبدکاوس : ٢٢١ آبادي - ٤٧،٢٩٠ نفر
- گرگان : ١٠٧ آبادي - ٤٣،٦١٥ نفر
- نيشابور : ٤٦ آبادي - ١٣،٩٧٠ نفر
- مشهد : ٢٥ آبادي - ٩،٨٩٠ نفر
مجموع: ٤٤٦،٥٦٧ نفر جمعيت تورک [با احتساب ٢٢٪ کوچنده‌ها ٥٧٢،٥٢١١ نفر؛ ٨،٠٧٪ از تورکهاي ايران، ٣،٠٦٪ از کل جمعيت ايران]
-------------------------------------------------------------------------------------
[خلاصه:

جمعيت تورکهاي ايران اقلاً ٣٧،٩٪ از کل جمعيت ايران:

الف-تورکهاي شمال غرب کشور-آزربايجان اتنيک (تورک‌ائلي): ٨٠،٤٪ از کل جمعيت تورکهاي ايران، ٣٠،٥٪ از کل جمعيت ايران

ب-تورکهاي جنوب و مرکز ايران: ١١،٥٤٪ تورکهاي ايران، ٤،٣٨٪ از کل جمعيت ايران
ج-تورکهاي شمال شرق کشور: شمال خراسان: ٨،٠٧٪ تورکهاي ايران، ٣،٠٦٪ از کل جمعيت ايران]

گئرچه‌يه هو!!!!

لينک دانلود کتاب فرهنگ جغرافيائي ملي تورکان ايران‌زمين (جلد دوم ناقص است):

No comments:

Post a Comment