Thursday, January 19, 2017

بخشي از متروپول تهران و استان تهران، جزء سرزمين تورک‌نشين استبخشي از متروپول تهران و استان تهران، جزء سرزمين تورک‌نشين است

نام آزربايجان در اينجا هم مشکل‌ساز است. بخشي از متروپول تهران و نيز استان تهران، جزء سرزمين تورک‌نشين در شمال غرب ايران و يا «منطقه‌ي ملي تورک» است که در ادبيات سياسي تورک اکنون «تورک‌ائلي» ناميده مي‌شود. اما واقعيت آن است که اين بخش در «عراق عجم» سابق قرار دارد و نه در «آزربايجان» و در طول تاريخ هم، آزربايجان ناميده نشده است. با آزربايجان ناميدن اين مناطق از سوي چند فعال سياسي، نمي‌توان قلمروي آزربايجان جغرافيايي که در طول قرنها تثبيت شده را عوض کرد و گسترش داد.

از طرف ديگر، آزربايجان‌گرايان استالينيست از آنجا که درکي درست از «وطن تورک» ندارند و آن را نمي‌شناسند و صرفاً بخش کوچکي از منطقه‌ي تورک‌نشين در شمال غرب ايران و يا تورک‌ائلي را که تاريخاً «آزربايجان» ناميده مي‌شود (منطبق بر استانهاي آزربايجان غربي، آزربايجان شرقي، اردبيل و زنجان) وطن خود خيال مي‌کنند، طبيعتاً مناطق تورک‌نشين بخشهائي که در خارج جغرافياي آزربايجان بوده و تاريخاً «خمسه»، «ديلمستان»، «عراق عجم» و «جبال» ناميده مي‌شدند، يعني مناطق تورک‌نشين استانهاي کرمانشاه، کردستان، همدان، قزوين، البرز، گيلان، مرکزي، قم و تهران امروزي را وطن خود نمي‌دانند. آزربايجان‌گرايان استالينيست مانند پان‌ايرانيستها، تورکهاي ساکن در اين مناطق را هم اقوام ديگري گمان مي‌کنند.

براي رفع اين مشکل لازم است:

اولاً روشنگري شود که درک آزربايجان‌گرايان استالينيست از قلمروي «وطن تورک»-مانند درک آنها از «ملت تورک» که آن را هم نمي‌شناسند-  نادرست، غيرملي و ضد تورک است.

و ثانياً قبول کرد که وطن تورک و يا «تورک‌ائلي» صرفاً متشکل از آزربايجان نيست، بلکه «آزربايجان» است به علاوه‌ي «مناطق تورک‌نشين خمسه، ديلمستان، عراق عجم و جبال سابق».

No comments:

Post a Comment