Friday, July 1, 2016

ناسيوناليستهاي افراطي فارس و پان‌ايرانيستها، از چپ و راست و بنيادگرا و ... نازيستهاي ايران و خاورميانه‌اند.
ناسيوناليستهاي افراطي فارس و پان‌ايرانيستها، از چپ و راست و بنيادگرا و ... نازيستهاي ايران و خاورميانه‌اند.

مئهران باهارلي

وضعيت تحليلگران فارس و فارس‌زده که به دفاع آتشين از خلق کرد در ترکيه و منطقه، در متن دشمني هيستريک با ترکيه و ترک مي‌پردازند را تنها کلمه‌ي بي‌شرم مي‌تواند توصيف کند. روشنفکران قومي که توسط يک دولت استعمارگر اروپائي (بريتانيا) آنهم به روشي غيرقانوني (کودتا) به حاکميت رسانيده شده و اولين کارشان بعد از غضب حاکميت، تاسيس نظامي نژادپرست و استعمارگر در داخل و متعاقب آن ممنوع کردن زبان اکثريت نسبي مردم کشور يعني خلق ترک و تلاش سيستماتيک و نهادينه‌ي دولتي براي محو و نابود ساختن هويت ترکي است، و در اين مورد در طول يک صد و ده سال کلمه‌اي نگفته و اعتراضي نکرده‌اند، بايد در حد اعلاي بي‌شرمي باشند تا از حقوق کردان ترکيه گويا دفاع کنند.

در موضع فرهنگ و سنت سياسي فارسي در رابطه با ترکها، چپ و راست و بنيادگرا و ... فرقي باهم ندارند. همه نژادپرست و همه مبلغ نفرت بر عليه ترک و ترک‌هراسي، آنهم با ادبياتي که بهتر از همه مي‌دانند يعني فارسي چاله‌ميداني و لاتي‌اند. ناسيوناليستهاي افراطي فارس و پان ايرانيستها، چپ و راست و بنيادگرا و ... نازيستها و داعشهاي ايران و خاورميانه‌اند.

مساله‌ي ناسيوناليستهاي افراطي فارس و پان‌ايرانيستهاي آشکار و شرمگين، اردوغان و يا عليف نيست. آنها دشمن ذاتي ترک و هويت ملي ترک و دولتمداري ترک هستند و در آرزوي تبديل اين دو کشور همسايه به پاکستان و سوريه، جدا شدن اين دو از جهان مدرن و اروپائي، در غلطيدن آنها به افراطيگري خاورميانه‌اي و بنيادگرائي اسلامي و ديکتاتوري شرقي و جنگ خونين داخلي.... چرا که گمان مي‌کنند با ورشکست شدن و از بين رفتن اين دو دولت مدرن، سکولار، دمکراتيک و مرفه، خواهند توانست حاکميت اقليت فارس بر اکثريت ترک در ايران را ادامه دهند. غافل از آنکه: ...گهي لپ لپ خورد، گه دانه دانه ....
مورد ایران: نژادپرستی زبانی، نسل‌کُشی زبانی و زبان‌کُشی دولتی
اسناد دولتی در باره‌ی منسوخ کردن زبان تورکی و فارس‌سازی اجباری تورکها توسط مدارس فارسی‌زبان بنا به گزارشات رسمی سالهای ١٣٠٤-١٣٠١
زدن افسار الاغ به سر کودکان تورک و بستنشان به آخور تا مثل آدم به فارسی حرف بزنند
تکلم به لهجه‌ی اجنبی تورکی اکیداً ممنوع است. با زبان شیرین فارسی صحبت کنید!
یک سند تاریخی: تحمیل زبان فارسی به شاگردان تورک با توبیخ و اخطار و قدغن نمودن تورکی حرف زدن در مدارس
کتاب درسی مشروطیت: بعد از این تورکی حرف نزنیم. اگر او تورکی حرف زد جواب ندهیم
جلوگیری از جار زدن به زبان تورکی در مدارس شهر بین (بن)، استان چهارمحال بختیاری - ایران مرکزی
قومیتگرائی افراطی فارسی و مراسم کتاب‌سوزی ٢٦ آذر سال ١٣٢٥ در آزربایجان
بخشنامه‌ی اداره‌ی فرهنگ آزربایجان برای رایج ساختن نام و هویت قومی آذری و آذربایجانی به جای تورک
دستور مظفرالدین شاه قاجار برای تدریس زبان تورکی در مدارس آزربایجان و اعتناء بایسته به تعلم آن
٩٨مین سالگرد تاسیس مدرسه‌ی تورک خیر یوردو (صلاحیه) اورمیه و ١٠٧مین سالگرد مدرسه‌ی تورک بالو و یادی از حاجی میرزا فضل الله مجتهد اورمولو
رابینو: روستائیان همدان تورک‌اند و کلمه‌ای فارسی نمی‌دانند.
دانش‌آموزان تورک کوریجان- کبود راهنگ- همدان اصلاً زبان فارسی نمی‌دانند
همدان می‌خواست تورکی، زبان رابط بین المللی جهان اسلام شود
هویت‌پروری و برابری‌خواهی ملی تورک، مبارزه‌ای علیه نژادپرستی، نئوفاشیسم و نئوکولونیالیسم
تورکی‌خوانی و تورکی‌نویسی و رسمیت زبان تورکی، ضرورت مدرنیته و مدنی و معاصر شدن مردمان ایران است
سیاست انکار و سرکوب هویت و ملت تورک ورشکست شده است
ناسیونالیستهای افراطی فارس و پان‌ایرانیستها، از چپ و راست و بنیادگرا و ... نازیستهای ایران و خاورمیانه‌اند.
کانون مبارزه با نژادپرستی و تورک‌ستیزی در ایران
نه‌‌ای به آن چشمهای مهربان و پر امید
آقای آیت الله، شما چرا تورکی یاد نگرفته‌اید؟!
اشکالات اصل ١٥ قانون اساسی و مسئله‌ی خط و زبان تورکی
مطالبات بنیادین مردم تورک در سراسر ایران (فارغ از استان، لهجه، مذهب و گرایشات سیاسی)
تحریم مدارس فارسی در یک روز و یا یک ساعت مشخص در سراسر ایران
بهار تورکی‌زبانان ایران

No comments:

Post a Comment