Thursday, June 9, 2016

تحريم مدارس فارسي در يک روز و يا يک ساعت مشخص در سراسر ايران


تحريم مدارس فارسي در يک روز و يا يک ساعت مشخص در سراسر ايران

تحريم مدارس فارسي در يک روز و يا يک ساعت مشخص در سراسر ايران از سوي ترکها و حتي از سوي همه‌ي ملل غيرفارس که زبان فارسي براي آنها زباني استعماري و تحميلي و ابزاري براي فارس‌سازي آنها است، مثلا در روز جهاني زبان مادري و يا رسمي شدن زبان ترکي در دوره‌ي حکومت ملي آزربايجان و .... مي تواند به عنوان يک نافرماني مدني انديشيده شود.

بعضا برخي حوزه‌هاي نامنتظر مي‌توانند عرصه‌ي بيان اعتراضات مسالمت‌آميز و نافرماني مدني باشد. نمونه‌ي محمد علي و ورزش بوکس بسيار روشنگرانه است. علاوه بر آن اين گونه رفتارها بر ايجاد و تثبيت مفهوم "ما" که پايه‌ي هويت ملي است تاثير بسيار مثبتي دارد.

در اينگونه موارد اغلب اين عدم تفکيک حوزه‌ها است که به دمکراتيزاسيون و صلح پايدار کمک مي‌کند. مانند عرصه‌ي سواد آموزي و تحصيل همگاني به زبان فارسي، که بايد حتما مورد بايکوت و اعتراض و نافرماني مدني قرار گيرد و نبايد به بهانه‌ي تفکيک عرصه‌ي سياست و آموزش همگاني و ادبيات و ... از آن چشم‌پوشي کرد. 

لازم نيست که در سالهاي اول اين حرکت اعتراضي عمومي و در سطح جامعه باشد. در آغاز مانند هر حرکت اعتراضي ديگر از سوي نخبگان با سماجت بايد هر ساله و سمبوليک اجرا شود و در رسانه‌هاي داخلي و خارجي انعکاس کافي يابد. بعد از آن است که با مرور زمان افکار عمومي و مردم به سوي آن جلب خواهند شد. چيزي مانند مبارزه‌ي مسلحانه‌ي گروههاي چريکي صاف‌دل که آرزو داشتند توده دنبال پيشگام بيافتد که طبيعتا هرگز نيافتاد. اما در حرکتهاي مدني و مسالمت‌آميز و مشروع به لحاظ اخلاقي و قوانين بين الملل، بخصوص اگر شعار مطرح شده همه‌ي جامعه‌ي ترک را (مانند تحصيل به زبان ترکي) و يا همه‌ي جوامع غير فارس را (مانند تحصيل به زبان مادري) مورد خطاب قرار دهد، دير يا زود جامعه اعتراض و حرکت مسالمت‌آميز مذکور را از آن خود خواهد دانست و به آن ملحق خواهد شد.

در مورد ديگر ملل ساکن در ايران، از آنجائيکه ملت ترک ملت عمده‌ي ايران است، مي تواند راسا حرکت کند و لازم نيست هر ابتکار اعتراضي‌اش را پس از  توافق با همه‌ي ديگر ملل انجام دهد، هر چند اين امر مطلوبتر است. بايد حرکت را خود ترکها شروع کنند و همزمان در باره‌ي آن به قدر کافي به گروههاي غيرفارس ديگر اطلاع‌رساني نمايند. ملل ديگر بعد از ديدن اينکه اين حرکت جاافتاده و با خواستهاي آنها هم منطبق است، به آن خواهند پيوست.

مردم در حال حاضر از دادن هزينه اجتناب مي کنند. بنابراين بايد عمل اعتراضي سمبليک و مشروع و محدود باشد. مانند يک ساعت بايکوت مثلا درس زبان و ادبيات فارسي در سراسر ايران در روز جهان مادري.مورد ایران: نژادپرستی زبانی، نسل‌کُشی زبانی و زبان‌کُشی دولتی


اسناد دولتی در باره‌ی منسوخ کردن زبان تورکی و فارس‌سازی اجباری تورکها توسط مدارس فارسی‌زبان بنا به گزارشات رسمی سالهای ١٣٠٤-١٣٠١


زدن افسار الاغ به سر کودکان تورک و بستنشان به آخور تا مثل آدم به فارسی حرف بزنند


تکلم به لهجه‌ی اجنبی تورکی اکیداً ممنوع است. با زبان شیرین فارسی صحبت کنید!


یک سند تاریخی: تحمیل زبان فارسی به شاگردان تورک با توبیخ و اخطار و قدغن نمودن تورکی حرف زدن در مدارس


کتاب درسی مشروطیت: بعد از این تورکی حرف نزنیم. اگر او تورکی حرف زد جواب ندهیم


جلوگیری از جار زدن به زبان تورکی در مدارس شهر بین (بن)، استان چهارمحال بختیاری - ایران مرکزی


قومیتگرائی افراطی فارسی و مراسم کتاب‌سوزی ٢٦ آذر سال ١٣٢٥ در آزربایجان


بخشنامه‌ی اداره‌ی فرهنگ آزربایجان برای رایج ساختن نام و هویت قومی آذری و آذربایجانی به جای تورک


دستور مظفرالدین شاه قاجار برای تدریس زبان تورکی در مدارس آزربایجان و اعتناء بایسته به تعلم آن


٩٨مین سالگرد تاسیس مدرسه‌ی تورک خیر یوردو (صلاحیه) اورمیه و ١٠٧مین سالگرد مدرسه‌ی تورک بالو و یادی از حاجی میرزا فضل الله مجتهد اورمولو


رابینو: روستائیان همدان تورک‌اند و کلمه‌ای فارسی نمی‌دانند.


دانش‌آموزان تورک کوریجان- کبود راهنگ- همدان اصلاً زبان فارسی نمی‌دانند


همدان می‌خواست تورکی، زبان رابط بین المللی جهان اسلام شود


هویت‌پروری و برابری‌خواهی ملی تورک، مبارزه‌ای علیه نژادپرستی، نئوفاشیسم و نئوکولونیالیسم


تورکی‌خوانی و تورکی‌نویسی و رسمیت زبان تورکی، ضرورت مدرنیته و مدنی و معاصر شدن مردمان ایران است


سیاست انکار و سرکوب هویت و ملت تورک ورشکست شده است


ناسیونالیستهای افراطی فارس و پان‌ایرانیستها، از چپ و راست و بنیادگرا و ... نازیستهای ایران و خاورمیانه‌اند.


کانون مبارزه با نژادپرستی و تورک‌ستیزی در ایران


نه‌‌ای به آن چشمهای مهربان و پر امید


آقای آیت الله، شما چرا تورکی یاد نگرفته‌اید؟!


اشکالات اصل ١٥ قانون اساسی و مسئله‌ی خط و زبان تورکی


مطالبات بنیادین مردم تورک در سراسر ایران (فارغ از استان، لهجه، مذهب و گرایشات سیاسی)


تحریم مدارس فارسی در یک روز و یا یک ساعت مشخص در سراسر ایران


بهار تورکی‌زبانان ایران

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.