Thursday, June 9, 2016

در ايران چهار ملت تورکيک با نامهاي ترک، ترکمن، خلج و قزاق زندگي مي‌کنند


در ايران چهار ملت تورکيک با نامهاي ترک، ترکمن، خلج و قزاق زندگي مي‌کنند

در ايران چهار ملت تورکيک با نامهاي ترک، ترکمن، خلج و قزاق زندگي مي‌کنند. هر عنواني به غير از اين چهار عنوان براي هر کدام از آنها (ترک، ترکمن، خلج، قزاق)، هم در منابع داخلي و هم در منابع خارجي و به هر زباني و از سوي هر کسي، چه به طور رسمي و چه به طور غيررسمي، روند تاريخي طولاني تشکل، تکامل و تطور آنها به عنوان گروههاي ملي-اتنيکي متشخص و مستقل را ناديده مي‌گيرد، با واقعيتهاي موجود در تناقض است و هويت ملي مدرن آنها را نفي و انکار مي‌کند. بنابراين نادرست است.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.